ෆෙරයිට් පබළු සහ චිප්ස්

රූප කොටස් අංකය විස්තර කොටස් මිලදී ගන්න
BBPY00160808471Y00

BBPY00160808471Y00

Chilisin Electronics

EMI BEAD FILETER

ගබඩාවේ ඇත: 1,000,000

$0.10000

BBBK00160808601Y00

BBBK00160808601Y00

Chilisin Electronics

EMI BEAD FILETER

ගබඩාවේ ඇත: 909,090

$0.11000

BBPY00201209600Y00

BBPY00201209600Y00

Chilisin Electronics

EMI BEAD FILETER

ගබඩාවේ ඇත: 1,000,000

$0.10000

BBSY00100505600Y00

BBSY00100505600Y00

Chilisin Electronics

EMI BEAD FILETER

ගබඩාවේ ඇත: 1,000,000

$0.10000

BBNQ00160808600Y00

BBNQ00160808600Y00

Chilisin Electronics

EMI BEAD FILETER

ගබඩාවේ ඇත: 1,000,000

$0.10000

BBPY00160808601Y00

BBPY00160808601Y00

Chilisin Electronics

EMI BEAD FILETER

ගබඩාවේ ඇත: 1,000,000

$0.10000

BBPY00201209101Y00

BBPY00201209101Y00

Chilisin Electronics

EMI BEAD FILETER

ගබඩාවේ ඇත: 1,000,000

$0.10000

BBPY00160808100Y00

BBPY00160808100Y00

Chilisin Electronics

EMI BEAD FILETER

ගබඩාවේ ඇත: 1,000,000

$0.10000

ABPY00201209601Y00

ABPY00201209601Y00

Chilisin Electronics

EMI BEAD FILETER, AEC-Q200

ගබඩාවේ ඇත: 526,315

$0.19000

BBPY00160808331Y00

BBPY00160808331Y00

Chilisin Electronics

EMI BEAD FILETER

ගබඩාවේ ඇත: 1,000,000

$0.10000

BBPY00100505102Y00

BBPY00100505102Y00

Chilisin Electronics

EMI BEAD FILETER

ගබඩාවේ ඇත: 1,000,000

$0.10000

BBPY00160808800Y00

BBPY00160808800Y00

Chilisin Electronics

EMI BEAD FILETER

ගබඩාවේ ඇත: 1,000,000

$0.10000

BBGK00160808102Y00

BBGK00160808102Y00

Chilisin Electronics

EMI BEAD FILETER

ගබඩාවේ ඇත: 1,000,000

$0.10000

BBUP00160808600Y00

BBUP00160808600Y00

Chilisin Electronics

EMI BEAD FILETER

ගබඩාවේ ඇත: 1,000,000

$0.10000

ABPY00160808471Y00

ABPY00160808471Y00

Chilisin Electronics

EMI BEAD FILETER, AEC-Q200

ගබඩාවේ ඇත: 714,285

$0.14000

BBPY00160808300Y00

BBPY00160808300Y00

Chilisin Electronics

EMI BEAD FILETER

ගබඩාවේ ඇත: 1,000,000

$0.10000

BBSY00100505601Y00

BBSY00100505601Y00

Chilisin Electronics

EMI BEAD FILETER

ගබඩාවේ ඇත: 1,000,000

$0.10000

BBPY00100505800Y00

BBPY00100505800Y00

Chilisin Electronics

EMI BEAD FILETER

ගබඩාවේ ඇත: 1,000,000

$0.10000

BBPY00201209300Y00

BBPY00201209300Y00

Chilisin Electronics

EMI BEAD FILETER

ගබඩාවේ ඇත: 1,000,000

$0.10000

BBPY00201209700Y00

BBPY00201209700Y00

Chilisin Electronics

EMI BEAD FILETER

ගබඩාවේ ඇත: 1,000,000

$0.10000

Top