පොදු මාදිලියේ හුස්ම හිරවීම

රූප කොටස් අංකය විස්තර කොටස් මිලදී ගන්න
AWCU00453226104TT2

AWCU00453226104TT2

Chilisin Electronics

COMMON MODE CHOKE, AEC-Q200

ගබඩාවේ ඇත: 76,388

$1.44000

AWCU00453226113TT2

AWCU00453226113TT2

Chilisin Electronics

COMMON MODE CHOKE, AEC-Q200

ගබඩාවේ ඇත: 76,388

$1.44000

BWCU00121008900Y03

BWCU00121008900Y03

Chilisin Electronics

COMMON MODE CHOKE

ගබඩාවේ ඇත: 476,190

$0.21000

BWCU00201212900Y03

BWCU00201212900Y03

Chilisin Electronics

COMMON MODE CHOKE

ගබඩාවේ ඇත: 714,285

$0.14000

AWCU00201212361M02

AWCU00201212361M02

Chilisin Electronics

COMMON MODE CHOKE, AEC-Q200

ගබඩාවේ ඇත: 104,761

$1.05000

AWCU00453226513TM2

AWCU00453226513TM2

Chilisin Electronics

COMMON MODE CHOKE, AEC-Q200

ගබඩාවේ ඇත: 76,388

$1.44000

AWCU00453226104TM2

AWCU00453226104TM2

Chilisin Electronics

COMMON MODE CHOKE, AEC-Q200

ගබඩාවේ ඇත: 76,388

$1.44000

AWCU00453226513TT2

AWCU00453226513TT2

Chilisin Electronics

COMMON MODE CHOKE, AEC-Q200

ගබඩාවේ ඇත: 76,388

$1.44000

AWCU00453228201XTE

AWCU00453228201XTE

Chilisin Electronics

COMMON MODE CHOKE, AEC-Q200

ගබඩාවේ ඇත: 69,620

$1.58000

AWCU00453226223TT2

AWCU00453226223TT2

Chilisin Electronics

COMMON MODE CHOKE, AEC-Q200

ගබඩාවේ ඇත: 76,388

$1.44000

BWCU00201212900M02

BWCU00201212900M02

Chilisin Electronics

COMMON MODE CHOKE

ගබඩාවේ ඇත: 714,285

$0.14000

Top